Przejdź do treści
szkoła
2023
2023.
Przejdź do stopki

Program Aktywna tablica w naszej szkole

Treść

Cel udziału w programie

Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 realizuje rządowy program  „Aktywna tablica”, którego głównym celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

W ramach tego programu nasza szkoła została wyposażona w dwa monitory dotykowe.

Zadania do realizacji

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie szkoła zobowiązała się do zrealizowania następujących zadań:

 1. uczestniczenia 5 nauczycieli szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu
   
 2. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli,
   w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
    
 3. wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
   
 4. wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
   
 5. przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających
  z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:

  a. ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  b. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
  c. ocenę stopnia realizacji przez szkołę zadań wynikających z udziału w Programie;
   
 6. wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
   
 7. udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.
167191